Interpelacje i zapytania

Jednym z uprawnień radnego jest składanie interpelacji i zapytań w sprawach dotyczących dzielnicy i jej mieszkańców. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów dzielnicy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Jedne i drugie składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Zarządowi Dzielnicy. Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Moje interpelacje i zapytania w Biuletynie informacji Publicznej

Jeśli maja Państwo sprawę, którą można rozwiązać przy pomocy interpelacji, proszę o kontakt.

Komentowanie jest wyłączone